2024. július 24. szerda
Kinga és Kincső napja

6 tipp az elévülési idővel kapcsolatosan

Mi történik, ha már a Hírközlési vagy Közüzemi Szolgáltatóval régen megszűnt a szolgáltatói szerződésünk és több év múlva jelentkezik egy behajtó cég azzal, hogy jelentős összegű számlatartozást fizessünk meg részére. Jogos lehet az ilyen követelés? A Budapesti Békéltető Testület válaszol.

A Budapesti Békéltető Testület eljárása során a fogyasztók több alkalommal adtak be olyan kérelmet, melyben azt kérik, hogy törölje a behajtó cég a tartozásukat, mivel erről a korábbi Szolgáltató nem küldött semmilyen felszólítást vagy értesítést részükre.

Egyik esetben a fogyasztó mobilinternetre kötött szerződést a Hírközlési Szolgáltatóval, majd mivel a korábbi címéről már elköltözött, ezért nem kapta meg a Szolgáltató által küldött felszólítást egy állítólagos számlatartozásról. 3 év eltelte után a Szolgáltató által engedményezett és költségekkel együtt most már tetemes mértékű tartozásról egy behajtó cég küldött a fogyasztó részére felszólítást és egyezségként felajánlotta a 6 havi részletfizetést. A fogyasztó a békéltető testületi eljárásban vitatta, hogy tartozása lenne és kérte annak kimutatását. Hivatkozott arra, hogy 3 éven keresztül egyszer sem szólította fel őt a szolgáltató, tehát a követelés vele szemben már elévült.


Egy másik fogyasztó a vidéki ingatlanának áramtartozásáról kapott értesítést a követeléskezelő cégtől akkor, amikor az ingatlanát már régen eladta. A tartozása még 2015 előtt keletkezett és az eljárásban vitatta azt.

 

A Budapesti Békéltető Testület tanácsai fogyasztóknak


Mindkét esetben a békéltető testületi eljárásban a meghallgatáson egyezség született és a tartozásokat törölték, mivel a vállalkozások elévülési időn belül nem küldtek felszólítást és az eljárásban a követelések elévülésére a fogyasztók hivatkoztak.


Sokszor a szolgáltatók a fogyasztói szerződésből keletezett pénztartozásokat engedményezik követelést kezelő cégekre, mely engedményezésről vagy a szolgáltató vagy az engedményes egyidejűleg a fogyasztót is értesíti. Ezt követően a fogyasztó már csak az engedményessel szemben tud hivatkozni a tartozása esetleges elévülésére. Ha a követeléskezelő vállalkozás nem tudja tértivevénnyel vagy más egyéb módon igazolni, hogy az elévülési időn belül küldött felszólítást a fogyasztó részére, akkor a tartozás később bírósági úton már nem érvényesíthető vele szemben. Az elévülés, az időmúlás azon jogkövetkezménye, mely megszünteti a pénztartozás bírósági úton történő érvényesíthetőségét. Arra azonban, hogy a pénztartozás már elévült annak a fogyasztónak kell hivatkoznia, akinek az érdekében áll, illetve amennyiben az elévült követelést a fogyasztó utóbb teljesíti, úgy azt már nem követelheti vissza.

A pénzkövetelések általában 5 év alatt évülnek el. Az elévülést azonban megszakítja, ha a pénztartozást a fogyasztó elismeri vagy annak részletfizetésében megállapodik, arról felszólítást vesz át vagy a követelést fizetési meghagyásos illetve bírósági eljárásban vele szemben érvényesítik.

Az általános 5 éves elévüléstől vannak eltérő elévülési szabályok egyes speciális fogyasztói szerződésekben. Az elektronikus hírközlési szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 év alatt évülnek el, melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.A jogosulatlan útdíjhasználatból illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén 1 év alatt évülnek el. A víz- és csatornadíjból vagy a szemétdíjból eredő tartozások elévülési ideje pedig 5 év. 2018 decemberében pedig módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatban keletkezett tartozások elévülési ideje 3 évre.

6 tipp fogyasztóknak

1.Minden esetben kérjenek a Szolgáltatótól vagy a behajtással megbízott követeléskezelő vállalkozástól egy részletes kimutatást a pénztartozás keletkezési idejéről és pontos összegéről!
2.Kérjék a postai értesítőt arról, hogy a tartozásról szóló felszólítást számukra kézbesítették! A postai kézbesítésnél itt is érvényesülnek kézbesítési vélelem szabályai, tehát ha a hivatalos iratot nem veszik át és az „nem kereste” jelzéssel megy vissza a feladónak, akkor a 2. meghiúsult kézbesítést követő 5. munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni.
3. Addig ne kössenek a pénztartozás kifizetésére részletfizetési vagy egyéb egyezségi megállapodást a vállalkozással, amíg nem győződnek meg arról, hogy a tartozásuk valóban fennáll vagy már elévült!
4. Ha valószínűsíthető, hogy a tartozás esedékessége és annak követelése közötti sok idő telt el, hivatkozzanak arra, hogy a tartozásuk már elévült!
5. Ha a fogyasztó pénztartozását már engedményezték, akkor a pénzkövetelések törlése iránti kérelemmel már csak a jogutóddal, azaz az Engedményessel szemben lehet fordulni!
6. Ha a fogyasztó vitáját nem tudja a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már mobilapplikáción keresztül is!

 

Nnyitókép: Pixabay